Wykaz dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego

Poniższy wykaz ma wyłącznie charakter informacyjny i przykładowy – każda sprawa ma bowiem indywidualny charakter i zdarzają się sytuacje, w których wykaz ten jest niewystarczający. Przed wizytą w Kancelarii Notarialnej zalecany jest kontakt mailowy bądź telefoniczny z Notariuszem lub pracownikiem Kancelarii Notarialnej w celu określenia czy zebrana przez Państwa dokumentacja jest zupełna.

Jeżeli przedmiotem aktu notarialnego lub poświadczenia podpisu ma być: zbycie lub obciążenie rzeczy lub prawa nabytego przed dniem 01 stycznia 2007 roku w drodze: spadku lub zasiedzenia albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub prawa nabytego po dniu 01 stycznia 2007 roku w drodze: spadku, zasiedzenia, darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności dodatkowo niezbędne jest ZAŚWIADCZENIE wydane na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku albo że należny podatek został zapłacony lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

1. UMOWA ZBYCIA STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ LOKALU

 Tytuł własności (podstawa nabycia), np.

 • wypis aktu notarialnego,
 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
 • Akt Poświadczenia Dziedziczenia
 • prawomocne orzeczenie sądu i inne

Aktualny odpis księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu

 • w Warszawie wydawany w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa Al. Solidarności 58 albo w Centrali Informacji Ksiąg Wieczystych ul. Czerniakowska 100

Zaświadczenie stwierdzające, że w lokalu mieszkalnym nikt nie jest zameldowany

Zaświadczenie wydane przez wspólnotę mieszkaniową stwierdzające brak zadłużenia z tytułu kosztów eksploatacyjnych lokalu

Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu (jeżeli zostało sporządzone)

2. UMOWA ZBYCIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

Zaświadczenie ze Spółdzielni

 • określające komu spółdzielcze prawo przysługuje i na jakiej podstawie
 • obejmujące informacje o ewentualnych zaległościach z tytułu opłat należnych na rzecz spółdzielni

Aktualny odpis księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona)

Tytuł prawny do lokalu, np.

 • przydział
 • umowa pisemna o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • wypis aktu notarialnego
 • umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowego prawo do lokalu
 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
 • Akt Poświadczenia Dziedziczenia i inne

Zaświadczenie stwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany

Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu (jeżeli zostało sporządzone)

3. UMOWA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

Tytuł własności (podstawa nabycia), np.

 • wypis aktu notarialnego,
 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
 • Akt Poświadczenia Dziedziczenia
 • prawomocne orzeczenie sądu i inne

Aktualny odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości

 • w Warszawie wydawany w Sądzie rejonowym dla Warszawy Mokotowa Al. Solidarności 58 albo w Centrali Informacji Ksiąg Wieczystych ul. Czerniakowska 100

Aktualny wypis z rejestru gruntów

 • z adnotacją, że dokument jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej

Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu dla terenu, na którym położona jest zbywana nieruchomość

Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy

 • jeżeli była wydana i dla terenu, na którym położona jest nieruchomość nie obowiązuje nadal miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Dokumenty dotyczące budynku – dokumenty potrzebne szczególnie w wypadku, gdy budowa nie została jeszcze ukończona, np.

 • pozwolenie na budowę
 • przyjęcie budynku do użytkowania i inne

Świadectwo charakterystyki energetycznej (jeżeli zostało sporządzone)

Zaświadczenie stwierdzające, że w budynku mieszkalnym położonym na nieruchomości nikt nie jest zameldowany

4. UMOWA DAROWIZNY

Do sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego umowę darowizny potrzebne są dokumenty określone w zakładkach 1- 3  (w zależności od składnika majątkowego będącego przedmiotem umowy), a nadto:

Odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzające stopień pokrewieństwa lub powinowactwa stron (odpisy aktu urodzenia lub aktu małżeństwa)

5. USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI

Aktualny odpis księgi wieczystej

Tytuł własności (podstawa nabycia)

W wypadku służebności przesyłu – dane podmiotu na rzecz którego służebność ma być ustanowiona (nazwa, REGON, adres siedziby, numer KRS)

Mapa z zaznaczonym przebiegiem służebności

6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

Akt zgonu spadkodawcy

Zaświadczenie o numerze PESEL osoby zmarłej (wydawane przez Urząd Dzielnicy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy)

Testament – jeżeli został sporządzony

Odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców (odpisy aktów urodzenia, aktu małżeństwa)

7. ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA

Odpis skrócony aktu małżeństwa

8. UMOWA O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Do sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego umowę o podział majątku wspólnego potrzebne są dokumenty określone w zakładkach 1- 3 (w zależności od składnika majątkowego będącego przedmiotem umowy), a nadto:

Prawomocny wyrok orzekający rozwód, separację albo umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową

Odpis aktu małżeństwa

Przydatne linki

Krajowa Rada Notarialna

Rada Izby Notarialnej w Warszawie

Centralna Baza Ksiąg Wieczystych

Elektroniczny KRS

Geoportal

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Ministerstwo Sprawiedliwości