Akt Notarialny Mokotów

Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron.
Akt notarialny przed podpisaniem powinien być odczytany przez notariusza lub przez inną osobę w jego obecności.
Przy odczytaniu aktu notarialnego notariusz powinien się przekonać, że wszystkie osoby biorące udział w czynności dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie aktu notarialnego, a akt ten jest zgodny z ich wolą.

Akty notarialne

Akty poświadczenia
dziedziczenia

Poświadczenia

Spisywanie
protokołów

Wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów​

Projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów​

Podstawowe zasady pracy notariusza:

1. Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty.

2. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

3. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

4. Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej, która jest sprzeczna z prawem.