Taksa notarialna

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej, właściwe dla danej czynności, powiększone o podatek od towarów i usług (VAT).

Maksymalne stawki taksy notarialnej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwość z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Rozporządzenie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041481564 

Podatki

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn. Przedmiot, wysokość oraz zwolnienia i ulgi w zakresie powyższych podatków określone są w poniższych ustawach:

Opłata sądowa

Notariusz obowiązany jest pobrać opłatę sądową od wniosku o wpis w księdze wieczystej, zamieszczonego w akcie notarialnym. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Wysokość opłaty sądowej w sprawach o wpis w księdze wieczystej określają art. 42 – 48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.